Sơ đồ Dịch vụ di động

Sơ đồ Dịch vụ di động
Chi tiết sản phẩm

Sơ đồ đăng ký sản phẩm liên quan Trung Quốc nước uống

Kể từ năm 2014, DWP được phân loại thành các danh mục sản phẩm 2: nước uống mới liên quan đến sản phẩm (N-DWP) và không - uống nước mới liên quan đến sản phẩm (NN-DWP). N-DWP được chấp thuận bởi y tế quốc gia Trung Quốc và Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, N-HFPC, NN-DWP được chấp thuận bởi Ủy ban kế hoạch hóa gia đình, L-HFPC và y tế địa phương của Trung Quốc. Đây là quá trình dịch vụ.

Randis Chemwise là một thành công những người chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp của sơ đồ Dịch vụ di động. Chúng tôi được trang bị với một nhóm các dịch vụ di động có trình độ sơ đồ tư vấn và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp tại dịch vụ của bạn. Nên bạn có thể cần dịch vụ của chúng tôi, gọi cho chúng tôi ngay bây giờ!

Yêu cầu thông tin