Tờ khai đăng ký mỹ phẩm nhập khẩu để cung cấp thông tin

Bộ Y tế Thực phẩm và Cục Quản lý Dược Văn phòng chấp nhận Giấy phép Y tế yêu cầu các doanh nghiệp nộp một bản sao của tài liệu gốc

(1) Mẫu Đơn đăng ký Giấy phép Y tế

(2) công thức sản phẩm (100% thành phần bảng)

(3) tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (tiêu chuẩn doanh nghiệp)

(4) cơ quan kiểm tra do báo cáo kiểm tra ban hành

(5) bao bì thiết kế sản phẩm (bao gồm cả nhãn sản phẩm)

(6) Tài liệu sản phẩm

(7) ủy quyền và chứng nhận bán hàng miễn phí

Đăng ký giấy phép hành chính để đăng ký mỹ phẩm

Điều 1: Các quy định này được xây dựng để chuẩn hóa việc chấp nhận bản khai giấy phép hành chính của mỹ phẩm và đảm bảo rằng công việc kê khai và chấp nhận giấy phép hành chính là công khai, công bằng và vô tư.

Điều 2. Giấy phép hành chính đăng ký mỹ phẩm là việc kiểm tra, phê duyệt việc sử dụng nguyên liệu mới để đăng ký mỹ phẩm, đăng ký mỹ phẩm chuyên dùng trong nước và nhập khẩu mỹ phẩm đầu tiên.

Điều 3. Những quy định này áp dụng đối với việc chấp nhận giấy phép hành nghề đăng ký mỹ phẩm theo quy định tại Quy chế giám sát sức khoẻ đăng ký mỹ phẩm và các quy định của Quy chế này.

Điều 4 Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Nhà nước có trách nhiệm quản lý việc khai báo đăng ký giấy phép hành chính về đăng ký mỹ phẩm.

Điều 5. Người xin cấp giấy phép hành nghề mỹ phẩm trong nước là nhà sản xuất mỹ phẩm đã đăng ký. Đăng ký mỹ phẩm trong nước đối với người xin cấp giấy phép hành chính nguyên liệu mới phải là mỹ phẩm đăng ký doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu hoặc mỹ phẩm đã đăng ký doanh nghiệp sản xuất.