ECHA ra mắt một cuộc tham vấn cộng đồng 12 tuần trên một bản báo cáo đánh giá khoa học dự thảo về Phthalates DINP và DIDP

Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA), theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu, đã xem xét các bằng chứng khoa học về những rủi ro gây ra bởi các bài báo có chứa phthalates DINP và DIDP.

Dựa trên một hạn chế hiện có, những chất phthalates này không thể được sử dụng trong đồ chơi và các sản phẩm chăm sóc trẻ em có thể được đặt trong miệng của trẻ em. Trong báo cáo dự thảo của mình, ECHA kết luận rằng hạn chế hiện tại là hợp lý và không cần các biện pháp giảm thiểu rủi ro nữa để giảm sự tiếp xúc của trẻ em với DINP và DIDP.

ECHA mời các bên quan tâm đưa ra ý kiến của họ về dự thảo báo cáo trước ngày 31 tháng 7 năm 2012. Đặc biệt, ECHA đón nhận bất kỳ bằng chứng khoa học mới có liên quan nào không được đánh giá trong báo cáo dự thảo.

Trong bối cảnh trên, Ủy ban đánh giá rủi ro của ECHA (RAC) đã được yêu cầu cung cấp một ý kiến khoa học về dự thảo báo cáo, có tính đến các bình luận từ tư vấn cộng đồng này.