Điểm chính của các quy định tương tự hai

1. #39; hiện có hóa chất #39; Các chất có nghĩa là để được bao gồm trong #39; TCSI #39; phát hành của bộ lao động.

2. phạm vi ứng dụng, thủ tục đăng ký, yêu cầu dữ liệu, các loại đăng ký, đang rất gần.

3. chỉ đăng ký tại Đài Loan sản xuất và nhập khẩu để đăng ký. Đài Loan bên ngoài công ty, không được đăng ký.

4. nếu thông tin bí mật của hóa học, công ty Đài Loan ở bên ngoài nhà nhập khẩu Đài Loan khi đăng ký được thực hiện, thông qua các đại lý bên thứ ba (ví dụ như công ty Randy) để đăng ký. Nhiều người đăng ký của các chất tương tự có thể là đăng ký thông thường, nó củng cố tất cả hóa học.