Đăng ký hóa học Đài Loan

Giai đoạn đầu:

Trong các năm qua ba năm sản xuất/nhập khẩu khối lượng gt; 100kg hóa chất sẽ được đăng ký trên Tháng Chín 1, 2015-31 tháng 3 năm 2016.

Kể từ tháng 1, 2016, gt khối lượng sản xuất, nhập khẩu hàng năm; 100kg nguyên liệu theo cơ quan bảo vệ môi trường định kỳ đăng ký.

Đăng ký phải được thực hiện bởi Đài Loan của nhà sản xuất/nhập khẩu.

Tương tự, nếu bảo mật là cần thiết, thông qua các đại lý bên thứ ba (ví dụ như công ty Randy) để đăng ký.


Hai giai đoạn: tiêu chuẩn đăng ký

Đài Loan sẽ được dựa trên thông tin thu được ở giai đoạn đầu tiên của Cục bảo vệ môi trường đã ban hành #39; đăng ký tiêu chuẩn nên được thực hiện ra khỏi danh sách hóa chất sẵn có #39; và cấp đăng ký, đăng ký cuối cùng.

Nhà sản xuất/nhập khẩu phải được đăng ký trong vòng một khoảng thời gian quy định.