Đăng ký yêu cầu các chất hóa học-thông tin mới

(1) một số đăng ký: đăng ký thông tin, thông tin cơ bản, đăng ký và sử dụng hóa chất

(2) dễ dàng đăng ký: một lượng nhỏ các thông tin cần thiết để đăng ký và điểm nóng chảy, boiling point, mật độ, Hệ số phân vùng nước/n-octanol, nước solubilities

(3) tiêu chuẩn đăng ký: chia làm 4 cấp độ: 1 ~ 10 tấn; 10 ~ 100 tấn; 100 ~ 1000 tấn; gt; 1000 tấn; đăng ký đơn giản yêu cầu thông tin và tiếp tục lý hóa chất, giấy và sinh thái thông tin, đánh giá nguy hiểm, tiếp xúc đánh giá