Đăng ký mới các dòng chảy chất dịch vụ hóa chất

Dịch vụ thông tin hợp đồng-->-->--> thẩm phán tuyên bố loại đăng ký khách hàng liên quan đến dữ liệu, thông tin,-->, Randy tích hợp tối ưu theo yêu cầu để gửi các thông tin liên quan đến bộ bảo vệ môi trường tiến hành đăng ký theo dõi-->--> bộ bảo vệ môi trường đã được phê duyệt--> Randy sẽ được bàn giao cho khách hàng trả lời bản gốc.